نویسنده = ابراهیم ابراهیمی
نقد و بررسی دیدگاه مفسران فریقین دربارة جامعیت قرآن

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 221-244

10.22091/ptt.2019.3077.1338

اصغر طهماسبی بلداجی؛ ابراهیم ابراهیمی


بررسی تطبیقی مواجهه مفسران با فرآیند هم معنایی ( با تکیه بر نقدهای علامه طباطبایی بر سایر مفسران)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 203-221

10.22091/ptt.2018.3563.1417

ابراهیم ابراهیمی؛ فاطمه دست رنج؛ علیرضا طبیبی؛ ملیحه رمضانی


جایگاه رحمت الهی در تفاسیر فریقین

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 85-104

10.22091/ptt.2016.786

ابراهیم ابراهیمی


بررسی تأویل از دیدگاه آیت الله معرفت و ابن عربی

دوره 1، شماره 2، آبان 1394، صفحه 81-98

10.22091/ptt.2015.617

طاهره حاجی علیخانی؛ ابراهیم ابراهیمی