نویسنده = محمدجواد نجفی
مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین

دوره 6، شماره 2، دی 1399، صفحه 237-260

10.22091/ptt.2020.3770.1455

محمدجواد نجفی؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ زهرا ژرفی یگانه


سیر تاریخی آرای مفسران دربارۀ مفهوم «قَوَّامُونَ»

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 197-211

10.22091/ptt.2018.2976.1320

جعفر نکونام؛ فرنگیس صفی خانی؛ محمدجواد نجفی