نویسنده = سیدمحمود طیب حسینی
کاهش ارزش شهادت زنان در قیاس با مردان؛ تفسیر تطبیقی آیه 282 سوره بقره با تمرکز بر تفاسیر المنار، المیزان و مِن وحی القرآن

دوره 8، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 113-138

10.22091/ptt.2022.6789.1955

سیدمحمود طیب حسینی؛ علی محمد حکیمیان؛ محمدحسن شیرزاد؛ محمدحسین شیرزاد


بررسی تطبیقی آیه "استمتاع" در نگاه مفسران فریقین

دوره 2، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 35-60

10.22091/ptt.2016.780

مریم قوجائی خامنه؛ سید محمود طیب حسینی