کلیدواژه‌ها = تفسیر
تاریخ تطبیقی انگارۀ تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت

دوره 5، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 297-321

10.22091/ptt.2019.3355.1379

محمدعلی طباطبایی؛ عبدالهادی مسعودی؛ محمد علی مهدوی راد


تأثیر شأن نزول در برداشت‌های فقهی- تفسیری از آیات ازدواج

دوره 2، شماره 4، آذر 1395، صفحه 7-30

10.22091/ptt.2016.821

محمد امینی تهرانی؛ محمد فاکر میبدی؛ محمد جواد اسکندر لو


بررسی مکتب تفسیر علمی از دیدگاه مفسران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 95-116

10.22091/ptt.2015.539

اسمر جعفری؛ غلامحسین اعرابی