کلیدواژه‌ها = مفسران
بازشناسی ماهیت و مؤلفه‌های بدعت از دیدگاه مفسران

دوره 7، شماره 2، آبان 1400، صفحه 117-144

10.22091/ptt.2021.5811.1805

محمد جواد جاوری؛ محمد علی ایازی


مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین

دوره 6، شماره 2، دی 1399، صفحه 237-260

10.22091/ptt.2020.3770.1455

محمدجواد نجفی؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ زهرا ژرفی یگانه