دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، فروردین 1397، صفحه 1-200 
7. بررسی تطبیقی آیه 124 سوره بقره از نگاه مفسران فریقین

صفحه 154-179

10.22091/ptt.2018.2885.1309

حسن رضایی هفتادر؛ کمال صحرائی اردکانی؛ باب اله محمدی نبی کندی


8. بررسی تطبیقی هرمنوتیک ملاصدرا و گادامر

صفحه 181-202

10.22091/ptt.2018.2584.1242

حبیب الله دانش شهرکی؛ عبدالحسین خسروپناه؛ فاطمه غلام نژاد


12. مقایسة کارآمدی دو روش تفسیر کلامی و بیانی در فهم رزق

صفحه 263-288

10.22091/ptt.2018.2744.1286

بی بی زینب حسینی؛ علیرضا فاضلی؛ سید روح الله موسوی پویا