دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، آبان 1402 
تفسیر تطبیقی انتقام از د یدگاه علامه طباطبایی و سید قطب

صفحه 79-100

10.22091/ptt.2024.9747.2264

علی احمد ناصح؛ غلامحسین اعرابی؛ سید صدرالدین صدری شال