کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
ارزیابی مبنای تفسیری اعجاز قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و جوادی آملی

دوره 9، شماره 2، آبان 1402، صفحه 4-34

10.22091/ptt.2023.9093.2210

دکتر سید رضا مؤدب؛ محمد تقی دیاری؛ جواد جمشیدی حسن ابادی


تفسیر تطبیقی انتقام از د یدگاه علامه طباطبایی و سید قطب

دوره 9، شماره 2، آبان 1402، صفحه 79-100

10.22091/ptt.2024.9747.2264

علی احمد ناصح؛ غلامحسین اعرابی؛ سید صدرالدین صدری شال


کاهش ارزش شهادت زنان در قیاس با مردان؛ تفسیر تطبیقی آیه 282 سوره بقره با تمرکز بر تفاسیر المنار، المیزان و مِن وحی القرآن

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 113-138

10.22091/ptt.2022.6789.1955

سیدمحمود طیب حسینی؛ علی محمد حکیمیان؛ محمدحسن شیرزاد؛ محمدحسین شیرزاد


بررسی تطبیقی مواجهه مفسران با فرآیند هم معنایی ( با تکیه بر نقدهای علامه طباطبایی بر سایر مفسران)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 203-221

10.22091/ptt.2018.3563.1417

ابراهیم ابراهیمی؛ فاطمه دست رنج؛ علیرضا طبیبی؛ ملیحه رمضانی


هدایت و توفیق در دیدگاه تفسیری آیة الله معرفت و علامه طباطبایی

دوره 3، شماره 2، مهر 1396، صفحه 185-204

10.22091/ptt.2018.2700.1283

فاطمه سادات حسینی شیرگ؛ سیده سعیده غروی