دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، فروردین 1396، صفحه 1-200 
بررسی تطبیقی عصبیت مذموم در تفاسیر فریقین

صفحه 61-86

10.22091/ptt.2017.812

علی احمد ناصح؛ نگین علیزاده؛ محمد جواد حق پرست