کلیدواژه‌ها = تفسیر تطبیقی
بررسی تطبیقی آیات 50 تا 52 سوره فرقان در تفاسیر فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22091/ptt.2024.8980.2268

ابوالحسن مومن نژاد؛ کوروش زارع شیبانی


مفهوم شناسی واژه «شهداء» در آیه 143/ بقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22091/ptt.2024.10035.2285

علی دریس؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند؛ امیر جودوی؛ بمانعلی دهقان


نقد و بررسی تفاسیر فریقین درباره آیات حفظ فرج

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 107-131

10.22091/ptt.2023.8845.2185

عبدالله امیدی فرد؛ عزت الله مولایی نیا؛ صادق رمضانی


بررسی تطبیقی تفسیر آیات وصیت و فدا در نظر مفسران با تأکید بر قاعده ترجیحی اصل عدم نسخ

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 132-158

10.22091/ptt.2023.7428.2021

سیده معصومه فاطمی؛ محمد فاکر میبدی؛ مهدی همتیان


تحلیل و نقد آراء مفسران فریقین در تبیین آیه شانزدهم سوره اسراء

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 251-271

10.22091/ptt.2023.5647.1776

مهدی کامران کوهانستانی؛ کاظم قاضی زاده؛ کاوس روحی برندق؛ نصرت نیل ساز


کاهش ارزش شهادت زنان در قیاس با مردان؛ تفسیر تطبیقی آیه 282 سوره بقره با تمرکز بر تفاسیر المنار، المیزان و مِن وحی القرآن

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 113-138

10.22091/ptt.2022.6789.1955

سیدمحمود طیب حسینی؛ علی محمد حکیمیان؛ محمدحسن شیرزاد؛ محمدحسین شیرزاد


سیر تحول تطبیق در تفاسیر اهل سنت

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 367-387

10.22091/ptt.2021.3233.1754

نیکزاد عیسی زاده؛ لیلا خلج


تحلیل تطبیقی عملکرد تفسیری فخر رازی و آلوسی در مساله جسم‌انگاری خداوند

دوره 7، شماره 1، تیر 1400، صفحه 295-319

10.22091/ptt.2021.5686.1785

محمد بزرگزاده؛ ابراهیم نوری؛ حسین خاکپور


بررسی تطبیقی آیه "استمتاع" در نگاه مفسران فریقین

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 35-60

10.22091/ptt.2016.780

مریم قوجائی خامنه؛ سید محمود طیب حسینی


بررسی تطبیقی روش و قواعد تفسیری علامه بلاغی و بنت الشاطی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-20

10.22091/ptt.2016.757

فاطمه احمدی نژاد؛ سید عبدالرسول حسینی زاده


تفسیر تطبیقی:معنایابی و گونه شناسی

دوره 1، شماره 2، آبان 1394، صفحه 9-32

10.22091/ptt.2015.588

انسیه عسگری؛ محمدکاظم شاکر


بررسی تطبیقی نظریه جامعیت قرآن از منظر تفسیر المیزان

دوره 1، شماره 2، آبان 1394، صفحه 33-54

10.22091/ptt.2015.587

علی احمد ناصح؛ فرزاد اسفندیاری