دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، دی 1399، صفحه 1-300 
نقد و بررسی قاعده بودن سیاق در پرتو تفاسیر قران کریم

صفحه 135-162

10.22091/ptt.2020.3988.1496

سید احمد حبیب نژاد؛ عبدالجبار زرگوش نسب؛ مصطفی بخرد


مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین

صفحه 237-260

10.22091/ptt.2020.3770.1455

محمدجواد نجفی؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ زهرا ژرفی یگانه