دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی تطبیقی آرای مفسرین فریقین در مواجهه با آیه بیوت با تکیه بر نقد دیدگاه مشهور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1400

10.22091/ptt.2022.3839.1960

زینب احمدیان؛ حسین علوی مهر


2. مطالعه تطبیقی تجرد نفس از دیدگاه تفسیری فخررازی و علامه طباطبایی همراه با نقد و ترجیح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.22091/ptt.2022.7485.2033

علی اله بداشتی؛ داود صائمی؛ فائزه سادات خردمند